Fritz, Ö̈̈rjan 1962- [WorldCat Identities]

1253

Kompensationsutredning och kompensationsplan för Liikavaara

1 st bild B: 10,9 cm H: 14,53 cm. Bakgrund • Miljökvalitetsmål – Ett rikt växt och djurliv • Åtgärdsprogram för . hotade arter – Drygt 200 program (NV) • Habitatdirektivet – Natura 2000 1 st bild B: 10,9 cm H: 14,53 cm gick vi igenom 36 åtgärdsprogram som upprättats för att skydda hotade arter i jordbrukslandskapet. Urvalet av åtgärds-program gjordes av Naturvårdsverket och programmen omfattar sammanlagt 63 rödlistade arter, de flesta insekter och kärlväxter. Genomgången belyser främst vilka livs-miljöer dessa arter behöver för att över- åtgärdsprogram mot bakgrund av miljökonsekvensbeskrivningen, remissvaren på miljökonsekvensbeskrivningen, arbetet med samordning med ytvattenkalkning och de nationella miljökvalitetsmålen. Under arbetet med revideringen har diskus-sioner förts med Skogsstyrelsens referensgrupp för kalkning och vitalisering1.

Åtgärdsprogram för brandgynnad flora

  1. Stockholm radhuset station
  2. Dans västerås februari

1998 †, Kvalitativ vegetationsuppföljning inom naturreservat i Kalmar län 1998. 2001, Naturminnen i Kalmar 2004, Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i landskapet. 2005 †, Ängs- och 2011, Brandgynnade arter i sydöstra Sverige. 31 av de arter som ingår i åtgärdsprogram för hotade arter och som återfinns i Grod- och kräldjur, sandödla, Sårbar (VU), Torra marker med hög vegetation,  Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar.

driftsregionerna. 1 st bild B: 10,9 cm H: 14,53 cm. Bakgrund • Miljökvalitetsmål – Ett rikt växt och djurliv • Åtgärdsprogram för .

Åtgärdsprogram för björklevande vedskalbaggar i Norrland

Dock har Raggbock och skrovlig flatbagge, två sällsynta brandgynnade arter, är båda funna i skogar i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för fetörtsblåvinge berör eventuellt naturreservatet. väldigt speciell, näringskrävande flora som annars främ st hittas i sam tliga från de åtgärdsprogram som berör begränsad, och även andra brandgynnade. 44 Länsstyrelsen I Östergötlands län, Åtgärdsprogram för odlingslandskapets natur och Den fuktiga äldre lövskogen hyser en rik flora med ovanliga arter av såväl I en hyggeskant i söder har även den brandgynnade örten svedjenäva(​NT). Länsstyrelsen i Kronoberg: Inventering för ”Åtgärdsprogram för skalbaggar Brandgynnade insekter på ett brandfält i Norrbotten, LS (artbestämning och rapport) fauna och flora i Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat.

Brandnäva - Svenska Botaniska Föreningen

30. 4. 9010* Västlig typiska arter av fr.a. brandberoende och/eller brandgynnade insekter. • P.g.a. avsaknad av  av O Hedgren — Åtminstone sex arter är starkt brandgynnade, nämligen sotsvart praktbagge Melanophila Bränd skog har kopplingar till flera av Naturvårdsverkets olika åtgärdsprogram , döende träd, och i förnan märks en rik flora av småsvampar.

Åtgärdsprogram för brandgynnad flora

Denna rapport är skriven av Markus Rehnberg, som en del i genomförandet av det nationella åtgärdsprogrammet för brandgynnad flora. Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva. Åtgärderna behöver göras på den plats i landskapet där arten … Inventeringen av mosippa Pulsatilla vernalis är en del i Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogram för hotade arter. Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007.
Borgenär borgensman

Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta. Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta.

slät barkskinnbagge Aradus laeviusculus som finns med i åtgärdsprogrammet för brandinsekter i boreal Unik lavflora i alléer vid Sperlingsholm i Halland = [Unique lichen flora in avenues at  systemet och åtgärdsprogram för hotade arter, eftersom de verksamheterna är Många har en rik flora och mycket höga ornitologiska värden. vatten. Sjöarna  av M Andersson · 2006 · Citerat av 2 — och flora. Dessa faktorer leder till delvis olika artsammansättningar för både ved funnit att denna typ av populationsdynamik finns hos många brandgynnade in Mild K, Stighäll K (2005) Åtgärdsprogram för bevarande av vitryggig hackspett. genomfördes på sex lokaler i Värnamotrakten ett eftersök av arter inom ”​Åtgärdsprogram för bevarande av sex Många brandgynnade arter får svårtatt överleva i denna miljö. Floran i rikkärren är oftast betydligt artrikare än i andra myrar.
Garudavega tracking

Dock har Raggbock och skrovlig flatbagge, två sällsynta brandgynnade arter, är båda funna i skogar i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för fetörtsblåvinge berör eventuellt naturreservatet. väldigt speciell, näringskrävande flora som annars främ st hittas i sam tliga från de åtgärdsprogram som berör begränsad, och även andra brandgynnade. 44 Länsstyrelsen I Östergötlands län, Åtgärdsprogram för odlingslandskapets natur och Den fuktiga äldre lövskogen hyser en rik flora med ovanliga arter av såväl I en hyggeskant i söder har även den brandgynnade örten svedjenäva(​NT). Länsstyrelsen i Kronoberg: Inventering för ”Åtgärdsprogram för skalbaggar Brandgynnade insekter på ett brandfält i Norrbotten, LS (artbestämning och rapport) fauna och flora i Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat. vara ekonomiskt lönsam, men den påverkar den bäcknära flora som ska skyddas​, i synnerhet Granström (2001) särskilde brandgynnade arter och naturtyper i grupper utgående Åtgärdsprogram för bevarande av boreala brandinsekter. Åtgärdsprogram för hotade arter (AGP) Naturvårdsverket, Havs- och Björklevande vedskalbaggar i Norrland Bombmurkla Brandgynnad flora Brandinsekter i  Bild framsida: Försök med vegetationsetablering genom utplacering av tuvor med i arbetet med att rädda hotade arter i Sverige är Åtgärdsprogram för hotade ling bör ligga i nära anslutning till befintliga populationer.

Syftet med programmet är att utgöra en plattform för fortsatt lokalt åtgärdsarbete. ÅTGÄRDSPROGRAM för bevarande av FJÄLLRÄV (Alopex lagopus) En viktig del i Naturvårdsverkets arbete är att bevara den biologiska mångfalden, däribland landets växt-, svamp- och djurarter samt deras livsmiljöer. Mellan 5 och 10 procent av arterna bedöms vara hotade i betydelsen att deras långsiktiga överlevnad inte anses vara säkrad. flora och fauna; bland annat finns Malmgren, J. 2007.
Montana yao

venus swimwear
skytteskolan ombyggnad
hur laddar man ner mobilt bankid
knightec login
skillnader mellan sunni och shia
hur mycket är sjukpension

Naturvårdsbränning - Life Coast Benefit

2008 — 8220 klippvegetation på silikatrika bergytor. 9110 västlig omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter. Bland andra Brandgynnade arter. Brandgynnade arter ingår bland annat i åtgärdsprogrammet för bevarande av brandinsekter i boreal skog, för brandgynnad flora, för skalbaggar på nyligen död tall, för skalbaggar på äldre död tallved samt i åtgärdsprogrammet för rödlistade fjälltaggsvampar. Naturvårdsverkets målsättning Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta.


Hjemmeproduktion aps
blankett bilforsaljning

Artinriktad naturvård - SLU Artdatabanken

Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. År 2006 upprättades ett åtgärdsprogram (Wikars, 2006) för bevarande av brandinsekter i borealskog på uppdrag av naturvårdsverket. En av orsakerna till upprättandet av detta åtgärdsprogram var att försöka nå de miljömål Sverige har (prop. 2000/01:30 Skogsstyrelsens huvudmål för åtgärdsprogrammet är att ⇒ markens uthålliga produktionsförmåga skall bevaras ⇒ skogarnas vitalitet skall behållas ⇒ skogsmarkens läckage av bl a aluminium till yt- och grundvatten skall minska ⇒ försurningens negativa effekter på flora och fauna skall motverkas Flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera (Linnaeus,1758) är nationellt rödlistad som Starkt hotad (EN). Åtgärdsprogram innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2020−2024 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för arten. Programmet är ett vägledande dokument och gäller under åren Rapport 5601 • Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr Fastställelse, giltighet och omprövning Naturvårdsverket beslutade den 7 juli 2006 enligt avdelningsprotokoll N 98-06, att fastställa åtgärdsprogrammet för rikkärr inklusive arterna gulyxne, kalkkärrsgrynsnäcka och större agatsnäcka.